مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

الگوی نام گذاری کره های بدنیا آمده بر اساس ترتیب حروف انگلیسی می باشد. در هر سال میلادی میتوان از حروف مشخصی در ابتدای نام کره های متولد در آن سال استفاده کرد. این حروف بر اساس ترتیب آنها بر روی دکمه های یک تلفن قابل تشخیص و استفاده است. از شماره 2 تا 9 درج شده بر روی دکمه های یک تلفن، حروف انگلیسی مشخص و متفاوتی درج شده است. این ترتیب از دکمه شماره 2 آغاز و به دکمه شماره 9 منتهی میگردد. بعد از سال مربوط به شماره 9، این چرخه تکرار گشته و نام های انتخابی به دکمه شماره 2 باز میگردند (هر 8 سال یکبار تکرار میگردند). نام انتخابی یک کره نباید بیش از 30 حرف باشد. 

 بعنوان مثال بر روی دکمه شماره 5 حروف JKL قابل مشاهده است. اگر سال تولد یک کره در دکمه شماره 5 قرار بگیرد، آن کره باید/میتواند در ابتدای نام خود از یکی از سه حرف J - K - L استفاده کند. برای درک بیشتر این موضوع چند مثال در مورد اسامی انتخابی با توجه به دکمه شماره 5 نشان میدهیم:

Julliet van Hersten

Karoline van Arnhem

Leonardo van Einden

 

 

حال چگونه و در چه سالی این حروف استفاده میشود؟ 

ترتیب و سالهای آنها به شکل زیر است:

2019 - JKL - (دکمه شماره 5)

2020 - MNO - (دکمه شماره 6)

2021 - PQRS - (دکمه شماره 7)

2022 - TUV - (دکمه شماره 8)

2023 - WXYZ - (دکمه شماره 9)

2024 - ABC - (دکمه شماره 2)

2025 - DEF - (دکمه شماره 3)

2026 - GHI - (دکمه شماره 4)