مرور مراحلی که یک نریان از نژاد فریزین برای رسیدن به مقام سیلمی باید بگذارند