قبلی
بعد

مجموعه اسب فریزین ایران

مجموعه اسب فریزین ایران، نماینده سازمان بین المللی اسب فریزین از هلند یا همان KFPS، مسئول ثبت و صدور مدارک اصلی اسب های فریزین در ایران است. این مجموعه، رابط مستقیم بین ایران و هلند در خصوص پیگیری درخواست های مالکین اسب های فریزین میباشد.
friesian horse

آخرین اخبار و مطالب