قبلی
بعد

مجموعه اسب فریزین ایران

 مجموعه اسب فریزین ایران، نماینده سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS از هلند، مسئول ثبت و صدور مدارک اصلی و بین المللی این نژاد در ایران است. این مجموعه، در زمینه تولید و واردات اسب های فریزین از هلند به ایران فعالیت گسترده ای دارد. 

friesian horse