مسابقه یِ قهرمانی بهترین نعلبند سال 2024 با اسب های فریزین