مسابقات و نتایج درساژ اسب های فریزین در تاریخ 19 تیر ماه 1401