دی جِی و یورت، بعنوان برترین فریزین های سال 1402 انتخاب شدند.