نصب پرچم ایران در مسابقات بین المللی اسب فریزین در کشور هلند