شرایط ثبت اسب های وارداتی و کره های تولیدی از این اسب ها در معاونت فنی فدراسیون سوارکاری