نتایج و تحلیلی بر نخستین رویداد مسابقات درساژ اسب های فریزین (همراه با عکس)