مصاحبه روزنامه های هلندی با نماینده مجموعه اسب فریزین ایران