کسب مقام استار توسط یکی از مادیان های مرکز پرورش اسب پارت در هلند