تخم های موجود در مدفوع اسب ها هم می تواند مفید باشند