اولین دوره مسابقات ارزیابی کشوری اسب های فریزین IBOP در آبان ماه 1400