مسابقات و نتایج درساژ اسب های فریزین در تاریخ 17 شهریور ماه 1401