عدم ثبت کره های فریزین که از پدر و مادری با نشان های غیر مجاز تولید شده اند