اینفوگرافی – مراحل رسیدن یک نریان از نژاد فریزین به مقام سیلمی 3 رقمی