آیا فضولات پرندگان می تواند سبب بیمار شدن اسب من شود