اطلاعیه در خصوص انواع مدارک، انتخاب سیلمی و کیفیت کره