قهرمانی تینی، کره ای با مالکیت باشگاه پارت در مسابقات زیبایی در کشور هلند