اسب ها در کنار انسان های مضطرب آرامش بیش تری دارند