تاثیر اسب درمانی در کاهش علایم پرخاشگری بیماران روانی