کسب دومین مقام استار توسط یک فریزین با مالکیت یک ایرانی در هلند