هت تریک در کسب مقام، قهرمانی در سومین هفته یِ پیاپی در هلند