اتفاقات مراسم انتخاب برترینهای فریزین در سال 2020 (با عکس)