نائب قهرمانی فصل ارزیابی برای تینی، کره مادیانِ فریزین با مالکیت پارت