تحلیلی بر ارزیابی آنلاین اسب های فریزین توسط کی.اف.پی.اس