آلوین 469، سیلمیِ پر افتخار در دنیایِ فریزین، به کشور آمریکا فروخته شد