سیلمی های جدید سه رقمی فریزین در سال 2023 مشخص شدند