دیزل پارت، موفق شد عنوان الیت را در کشور هلند بدست آورد