یورت، سیلمی استار فریزین، موفق شد مقام اول را در مسابقات درساژ استان البرز کسب نماید