برگزاری اولین جلسه کارگروه اسب فریزین در محل معاونت فنی فدراسیون سوارکاری