کسب سه مقام دیگر در مسابقات ارزیابی و درساژ در کشور هلند