ارزیابی اسب های فریزین در کشور آفریقای جنوبی – روز دوم (بهمراه ویدیو)