کسب مقام دوم در مسابقات درساژ کشوری توسط یورت در تقابل با نژادهای دیگر