کسب اولین مقام استار با مالکیت یک ایرانی در مسابقات هلند