به الیاس، سیلمی بین المللی فریزین، برای بهترین شدن رای دهید