دو سیلمی کددار فریزین به سوئد و آمریکا نقل مکان کردند