مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

 

بدلیل افزایش تعداد اسب های فریزین در داخل ایران، تعداد افرادی که برای اخذ مدرک کره های خود مراجعه می کنند رو به افزایش است.

برای اخذ مدرک رسمی از KFPS برای کره هایی که تازه بدنیا آمده اند و یا در روزهای آینده بدنیا خواهند آمد می باید شرایطی طبق قوانین سازمان بین المللی اسب فریزین هلند (KFPS) احراز شود تا این سازمان اقدام به صدور مدارک برای کره های فریزین نماید.

 

شرایط به شرح ذیل است:

1- DNA پدر کره می باید در سازمان اسب فریزین هلند موجود باشد. 

اگر کره از یک سیلمی مورد تایید سازمان باشد یا به اصطلاح Approved Stallion، اطلاعات DNA پدر در سازمان موجود است و نیاز به اینکار نمی باشد. 

اگر کره از یک نریانی باشد که DNA آن در سازمان موجود نباشد، صاحب آن نریان می بایست برای ثبت DNA در سازمان بین المللی اسب فریزین اقدام نماید.

 

برای ثبت DNA نریان چه شرایطی لازم است:

- مالک نریان عضو سازمان باشد.

- اقدام به ارسال 20 شاخه از یال و یا دم اسب که دارای ریشه بوده، به سازمان نماید تا نسبت به تست DNA و ثبت در بانک اطلاعاتی مراحل را انجام دهد. (ثبت DNA یکبار برای همیشه صورت میگیرد)

2- DNA مادر کره می باید در سازمان اسب فریزین هلند موجود باشد.

 

برای ثبت DNA مادیان چه شرایطی لازم است:

- مالک عضو سازمان باشد

- اقدام به ارسال 20 شاخه از یال و یا دم اسب که دارای ریشه بوده، به سازمان نماید تا نسبت به تست DNA و ثبت در بانک اطلاعاتی مراحل را انجام دهد. (ثبت DNA یکبار برای همیشه صورت میگیرد)

3- برای مرحله آخر، کره فریزین می باید قبل از 6 ماه بعد از تاریخ تولد، دارای چیپ شده  (توسط فدراسیون سوارکاری ایران)، در سازمان اسب فریزین هلند ثبت شود و سپس به انجام تست DNA اقدام شود (مالک کره نیز می باید عضو سازمان باشد).

 

برای ثبت DNA کره نیز، مالک می باید 20 شاخه از یال و دم کره که دارای ریشه است را به سازمان ارسال نماید.

- تاریخ کشش توسط سازمان یا نماینده آن مشخص شده باشد. سازمان، تاریخ کشش درج شده توسط ارگانها و سازمانهای دیگر را نمی پذیرد

- توصیه میشود، افرادی که قصد تولید دارند، قبل از هرگونه اقدام، نسبت به کسب اطلاعات در خصوص آن سیلمی که قصد کشش  دارند اقدام نموده تا در آینده برای اخذ مدارک کره دچار مشکل نشده و هزینه زیادی متحمل نشوند. 

- انتخاب اسامی کره ها دارای قانون خاص خود است و در هر سال میلادی، مالکین می باید حرف اول اسم کره فریزین خود را طبق این قوانین انتخاب کنند. 

بعنوان مثال: در سال 2016، مالکین مجاز به استفاده از حرف A - B - C در ابتدای نام کره بودند و در سال 2017 سه حرف D - E - F مجاز است تا در اول نام  کره ها استفاده گردد.

- KFPS تنها و تنها تست DNA انجام شده توسط خود را قبول دارد و هیچگونه برگه های رسمی از سازمانهای دیگر را نمی پذیرد.

- KFPS تنها و تنها مدارک صادر شده توسط خود را به رسمیت می شناسد و آن اسب را بعنوان فریزین میشناسد و مالکین اسب های فریزین فقط با مدرک صادر شده توسط سازمان اسب فریزین هلند میتوانند در مسابقات زیبایی KFPS در سطح جهان شرکت نمایند.

آن دسته از فریزین هایی که مدرک نداشته باشند، در اصل بعنوان نژاد فریزین شناخته نخواهند شد و از ارزش اسب به یک سوم ارزش اصلی آن تنزل پیدا خواهد کرد

این سازمان مدارک صادر شده توسط ارگانهای دیگر را به هیچ عنوان قبول ندارد.