مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

🚨ثبت اسبهای فریزین در معاونت فنی 🚨


با توجه به برگزاری جلسات متعدد با کارگروه اسب فریزین و به منظور ساماندهی و ثبت اسبهای این نژاد از کلیه مالکین و متقاضیان دعوت میگردد نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست تا 15آذر ماه جاری به معاونت فنی فدراسیون سوارکاری اقدام نمایند.
بدیهی است فرم های تقاضای ثبت اسبهای فریزین پس از بررسی در صورت عدم وجود مشکل نسبت به بازدید و ثبت اسب اقدام خواهد شد.
🔸در صورتیکه اسب وارداتی است کپی صفحه اول پاسپورت اسب ارائه گردد.
🔹در صورتیکه اسب تولید داخل می باشد و میکروچیپ شده است ارائه تصویر رسید میکروچیپ و فرم کشش الزامی است
🔸در صورتیکه اسب تولید داخل می باشد و میکروچیپ نشده است ارائه تصویر فرم کشش الزامی است.

 

دانلود فایل مرتبط