اولین رویداد درساژ هیئت سوارکاری استان تهران در اسفند 1402