اولین مادیان مدل در کشور آفریقای جنوبی در روزِ سوم از ارزیابی در سال 2024 (بهمراه ویدیو)