اولین شناسنامه صادر شده برای اسب های فریزین توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ایران