اولین جلسه کمیته اسب فریزین با رئیس فدراسیون سوارکاری