درج خبر از مجموعه اسب فریزین ایران در قسمت فارسی خبرگزاری رسمی آلمان