چاپ مطالب مرتبط با فریزین در مجله های تخصصی اسب در ایران