مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

مراسم انتخاب برترین سیلمی  فریزین با شکل کنونی از سال 1964 در حال برگزاری است و قدمت 55 ساله دارد.

اولین قهرمان این مسابقات در سال 1964، سیلمی فریزین بنام Ritske 202 و نائب قهرمان در همین سال سیلمی فریزین بنام Ulrig 204 میباشد.

 

لیست کامل قهرمان ها و نائب قهرمان های سیلمی های فریزین به شرح ذیل است:

سال قهرمان نائب قهرمان سال قهرمان نائب قهرمان
1964 Ritske 202 Ulrig 204 1992 Leffert 306 Sport Melle 311 Sport
1965 Ritske 202 Hotse 223 1993 Leffert 306 Sport Melle 311 Sport
1966 Hotse 223 Druk 215 1994 Jelmer 297 Melle 311 Sport
1967 Druk 215 Hotse 223 1995 Wicher 334 Melle 311 Sport
1968 Hotse 223 Druk 215 1996 Melle 311 Sport Teunis 332 Sport
1969 Mark 232 Hotse 223 1997 Brandus 345 Sport Teunis 332 Sport
1970 Mark 232 Hotse 223 1998 Brandus 345 Sport Folkert 353 Sport
1971 Hotse 223 Mark 232 1999 Folkert 353 Sport Brandus 345 Sport
1972 Mark 232 Jarich 226 2000 Folkert 353 Sport Fabe 348 Sport
1973 Wessel 237 Mark 232 2001 Sape 381 Sport Folkert 353 Sport
1974 Wessel 237 Mark 232 2002 Jasper 366 Sport Sape 381 Sport
1975 Wessel 237 Mark 232 2003 Time 398 Brandus 345 Sport
1976  Dagho 247 Wessel 237 2004 Folkert 353 Sport Sape 381 Sport
1977 Wessel 237 Dagho 247 2005 Mintse 348 Sport Time 398
1978 Wessel 237 Dagho 247 2006 Beart 411 Sport Time 398
1979 Tsjalling 235 Wessel 237 2007 Onne 376 Sport Harmen 424 Sport
1980 Wessel 237 Naen 264 2008 Haitse 425 Sport Beart 411 Sport
1981 Lammert 260 Jochem 259 2009 Maurus 441 Sport Doaitsen 420 Sport
1982 Jochem 259 Lammert 260 2010 Uldrik 457 Sport Norbert 444 Sport
1983 Lammert 260 Jochem 259 2011 Uldrik 457 Sport Tsjalle 454 Sport
1984 Lammert 260 Tamme 276 2012 Norbert 444 Sport Beart 411 Sport
1985 Hearke 254 Sport Lammert 260 2013 Norbert 444 Sport Tsjalle 454 Sport
1986 Oepke 266  Doeke 287 2014 Norbert 444 Sport Hette 481 Sport
1987 Oepke 266 Falke 291 2015 Jehannes 484 Sport Hessel 480 Sport
1988 Oepke 266 Oege 267 2016 Tsjalle 454 Sport Markus 491 Sport
1989 Reitse 272 Sport Gaije 295 2017 Jurre 495 Sport Nane 492 Sport
1990 Reitse 272 Sport Feitse 293 2018 Jurre 495 Sport Menne 496 Sport
1991 Djurre 284 Feitse 293 2019 Jurre 495 Markus 491 Sport

آمار و ارقام:

> در مجموع 47 سیلمی فریزین به عناوین قهرمانی و نائب قهرمانی دست پیدا کرده اند.

> بیشترین تعداد قهرمانی متعلق به سیلمی فریزین بنام Wessel 237 با 6 مقام قهرمانی است.

> بیشترین تعداد نائب قهرمانی متعلق به سیلمی های فریزین بنام های Hotse 223 - Mark 232 - Melle 311 با ۴ نائب قهرمانی است.

> سیلمی های فریزین با بیشترین عناوین (مجموع قهرمانی و نایب قهرمانی):

Wessel 237 با 8 عنوان

Hotse 223 با 7 عنوان

Lammert 260 با 5 عنوان

Melle 311 با 5 عنوان 

Folkert 353 با 5 عنوان

> بیشترین تعداد قهرمان پیاپی (3 بار قهرمانی پیاپی) متعلق به سیلمی های ذیل میباشد:

Wessel 237

Oepke 266

Norbert 444

Jurre 495

> اولین سیلمی فریزین ورزشی که توانست عنوان قهرمان سیلمی های فریزین را کسب کند  Hearke 254 میباشد که در سال 1985 به این عنوان دست پیدا کرد.