مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

سومین جلسه کارگروه اسب فریزین در تاریخ 29 مهرماه در محل معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ایران برگزار گردید.

 

افراد حاضر در این جلسه:

خانم ها: طلاچی و نجفی

آقایان: دکتر شهبازی - دکتری کاتبی - احمدی نسب - طلاچی - احمدی و میری

 

در این جلسه موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1- نحوه ثبت اسبهای فریزین در Studbook فریزین

2- تصمیم گیری نهایی در خصوص شرایط واردات این نژاد

3- بحث و بررسی جهت برگزاری تست درساژ مخصوص این نژاد (IBOP)