چاپ
بازدید: 8970

طبق قوانین ثبت کره های فریزین از سیلمی های تولیدی در ایران لازم است موارد ذیل رعایت شود:

 

1- مالکیت سیلمی در KFPS بنام مالک ایرانی آن ثبت شده باشد و مالک از اعضای این سازمان باشد.

2- DNA سیلمی مورد نظر در KFPS ثبت شده و دارای مدارک معتبر از این سازمان باشد.

3- سیلمی مورد نظر در استادبوک اسب های فریزین در ایران ثبت شده باشد و همچنین برگ کشش (برگ سیلمی) خود را از فدراسیون سوارکاری ج.ا. ایران دریافت کرده باشد.

4- سیلمی دارای نشان های غیر مجاز نباشد (نشان های غیر مجاز را در این مطلب مقام ها و مقررات ثبت اسب های فریزین مطالعه نمائید).

 

در صورتیکه یکی از موارد فوق ناقض باشد، مجموعه اسب فریزین ایران تعهدی در خصوص صدور مدارک رسمی برای کره های تولیدی نخواهد داشت. 

بهمین منظور لیست سیلمی هایی که شرایط اشاره شده را دارا میباشند به شرح ذیل است:

با کلیک بر روی نام و یا تصویر هر سیلمی، میتوانید مشخصات بیشتری از آنرا ملاحظه نمایید.


 Doede Lauwers


Jort van Stal Sluisweg


Pinkster Fan Vikheia


Roel M


Mylord van Westerhuis