مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

 Jort van Stal Sluisweg سیلمی فریزین وارداتی از کشور هلند می باشد.

تصویر یورت:

این سیلمی با تجربه دارای مدارک معتبر از سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS، برگه واردات رسمی، برگه سیلمی و برگه کشش از فدراسیون سوارکاری ایران میباشد. همچنین، DNA یورت در سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS ثبت شده و به تمام فریزین های تولید شده از این سیلمی مدارک رسمی و معتبر بین المللی تعلق خواهد گرفتیورت که دارای مقام استار می باشد، سابقه حضور در مسابقات درساژ و کسب عنوان، همچنین سابقه حضور در مسابقات انتخاب سیلمی های فریزین در سال 2015 میلادی در کشور هلند را داشته و توانسته در بین 400 نریان فریزین در بین 25 نریان نهایی قرار بگیرد. لازم به ذکر است مادیان مدل، کرون و استار متعددی در شجره این سیلمی دیده میشود.

مشخصات پدر: 

Tsjalle 454 پدر یورت است. شاله، قهرمان سیلمی های فریزین در سال 2016 میلادی، از سیلمی های اسپرت، بین المللی و مورد تایید سازمان اسب فریزین (Approved Stallion) است. اسپرت بودن این سیلمی به معنی آن است که توانایی های بی نظیر در مسائل ورزشی و بخصوص درساژ دارد. این سیلمی تولیدات بسیار زیادی در سطح دنیا داشته و از میان آنها، 1 سیلمی فریزین مورد تایید سازمان اسب فریزین حاصل شده است. 

نمونه ای از تولیدات شاله به شرح زیر است:

> تعداد 2 نریان از نریان های تولید شده توسط شاله به مقام سیلمی (Approved Stallion) دست یافته اند. 

> تعداد 64 نریان از نریان های تولید شده توسط شاله به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 92 مادیان از مادیان های فریزین تولید شده توسط شاله به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 13 مادیان از مادیان های تولیدی توسط شاله به مقام کرون/تاج دار دست یافته اند.

مشخصات مادر:

Venne Teske Z یک مادیان کرون/تاج دار فریزین که از سیلمی مورد تایید سازمان بین المللی اسب فریزین بنام Sape 381 تولید شده است.

> تعداد 1 نریان از نریان های تولید شده توسط فنه به مقام استار دست یافته اند. 

> تعداد 1 مادیان از مادیان های تولید شده توسط فنه به مقام استار دست یافته اند.

 

دیگر مشخصات (Jort van Stal Sluisweg (Tsjalle 454 * Sape 381 به شرح ذیل است:

سال تولد: 2011

شماره ثبت در سازمان بین المللی اسب فریزین: 201100628

شماره چیپ: 528210002625340

محل نگهداری: مجتمع اسب طلوع کردان

شماره تماس با مالک یورت جهت کشش و کسب اطلاعات بیشتر: 

9122723057 98+ احمدی نسب

اسپرم فریز شده این سیلمی برای ارسال به تمام نقاط ایران موجود است.

مشاهده ارزش های تولیدی یورت

شجره یورت: 

Jort van Stal Sluisweg    
Tsjalle 454    
Mintse 384    
Leffert 306    
198603061 Stb Sport Pref 

199633551 Stb Sport

Jieldou    
  198582360 Stb Ster Pref Prest 
200600248 Stb Sport

Welmoed fan Fjildsicht    
Brandus 345    
199209121 Stb Sport Pref 

  199911100 Stb Ster Prest 
Hadewich fan Fjildsicht    
  199411050 Stb Ster Pref Prest 
  201100628 Vb Ster
Venne Teske Z.   
Sape 381    
Fabe 348    
199311601 Stb Sport Pref 

199732061 Stb Sport

Olcha    
  198896700 Stb Model Pref Prest
  200600988 KFPS Stb Kroon
Teske O.    
Sierk 326    
198904861 Stb

  199811750 Stb Model Pref
Romkje    
  198903080 Stb Ster Pref