مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

طبق قوانین ثبت کره های فریزین از سیلمی های تولیدی در ایران لازم است موارد ذیل رعایت شود:

 

1- مالکیت سیلمی در KFPS بنام مالک ایرانی آن ثبت شده باشد و مالک از اعضای این سازمان باشد.

2- DNA سیلمی مورد نظر در KFPS ثبت شده و دارای مدارک معتبر از این سازمان باشد.

3- سیلمی مورد نظر در استادبوک اسب های فریزین در ایران ثبت شده باشد و همچنین برگ کشش (برگ سیلمی) خود را از فدراسیون سوارکاری ج.ا. ایران دریافت کرده باشد.

4- سیلمی دارای نشان های غیر مجاز نباشد (نشان های غیر مجاز را در این مطلب مقام ها و مقررات ثبت اسب های فریزین مطالعه نمائید).

 

در صورتیکه یکی از موارد فوق ناقض باشد، مجموعه اسب فریزین ایران تعهدی در خصوص صدور مدارک رسمی برای کره های تولیدی نخواهد داشت. 

بهمین منظور لیست سیلمی هایی که شرایط اشاره شده را دارا میباشند به شرح ذیل است:

با کلیک بر روی نام و یا تصویر هر سیلمی، میتوانید مشخصات بیشتری از آنرا ملاحظه نمایید.

طبق قوانین ثبت کره های فریزین از سیلمی های تولیدی در ایران لازم است موارد ذیل رعایت شود:

 

1- مالکیت سیلمی در KFPS بنام مالک ایرانی آن ثبت شده باشد و مالک از اعضای این سازمان باشد.

2- DNA سیلمی مورد نظر در KFPS ثبت شده و دارای مدارک معتبر از این سازمان باشد.

3- سیلمی مورد نظر در استادبوک اسب های فریزین در ایران ثبت شده باشد و همچنین برگ کشش (برگ سیلمی) خود را از فدراسیون سوارکاری ج.ا. ایران دریافت کرده باشد.

4- سیلمی دارای نشان های غیر مجاز نباشد (نشان های غیر مجاز را در این مطلب مقام ها و مقررات ثبت اسب های فریزین مطالعه نمائید).

 

در صورتیکه یکی از موارد فوق ناقض باشد، مجموعه اسب فریزین ایران تعهدی در خصوص صدور مدارک رسمی برای کره های تولیدی نخواهد داشت. 

بهمین منظور لیست سیلمی هایی که شرایط اشاره شده را دارا میباشند به شرح ذیل است:

با کلیک بر روی نام و یا تصویر هر سیلمی، میتوانید مشخصات بیشتری از آنرا ملاحظه نمایید.

1

 Doede Lauwers

2

Jord

3

 

Jort van Stal Sluisweg

4

Pinkster Fan Vikheia

5

Roel M

6

Mylord van Westerhuis