مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     


طبق قوانین سازمان اسب فریزین، برای صدور مدارک کره های تولیدی از سیلمی های داخل ایران، باید موارد زیر رعایت شود:

 

1- مالک سیلمی از اعضای سازمان اسب فریزین باشد. (لیست افرادی که در سازمان اسب فریزین عضو هستند)

2- سیلمی مورد نظر در سازمان اسب فریزین ثبت شده و همچنین دارای مدارک معتبر از این سازمان باشد. (لیست اسب های فریزین که دارای مدارک معتبر از KFPS هستند)

3- DNA سیلمی مورد نظر در سازمان اسب فریزین ثبت شده باشد. (در جدول زیر میتوانید نام این سیلمی هارا مشاهده کنید)

4- سیلمی از راه های قانونی و با مجوز رسمی به کشور ایران وارد شده باشد.

 

در صورتیکه یکی از موارد فوق ناقض باشد، مجموعه اسب فریزین ایران تعهدی در خصوص صدور مدارک رسمی برای کره های تولیدی نخواهد داشت. 

نکته: مدرک صادر شده برای کره های تولیدی از سیلمی های داخل ایران از نوع B-Book II خواهد بود. 

 

بهمین منظور لیست سیلمی های داخل ایران که DNA آنها در سازمان اسب فریزین موجود و کره های تولیدی از آنها بدون نیاز به مالک سیلمی، براحتی میتوانند مدارک رسمی دریافت نمایند به شرح زیر است: 

Jort van stal Sluisweg Doede Lauwers Roel M Pinkster fan Vikheia
Tsjalle 454 * Sampe 381 Beart 411 * Jurjen 303 Felle 422 * Nano 372 Fabe 348 * Beart 411
     
Mylord van Westerhuis      
Gjalt 426 * Wibe 402      


** لازم به ذکر است بعد از تولد کره، DNA مادر و کره نیز باید توسط مالک، در سازمان اسب فریزین ثبت شده و مالکین از اعضای این سازمان باشند.